2019-11-20

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.). oraz wypełnienia art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 r poz 17810 uprzejmie informujemy, iż:

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Seminaryjnej 1, którego Dyrektorem jest mgr Mariola Brodowska.

 

Dane kontaktowe Administratora

 

Ulica: Seminaryjna 1

Kod pocztowy: 85-326

Poczta: Bydgoszcz

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz

Tel.: 523256600

Fax: 523256606

e-mail: kpcp@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

NIP: 5542236658

REGON: 092356930

 

Inspektor Ochrony Danych

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Janem Gliszczyńskim, Inspektorem Ochrony Danych, tel. 52 32 56 776, 52 32 56 741 lub na adres e-mail: iodo@kpcp.pl.

 

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, w tym sprawy, których zakres wyszczególniono w klauzulach informacyjnych dostępnych poniżej w sekcji "Załączniki".

 

Załączniki

  Klauzula dla pacjentów KPCP.pdf 156,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula dla kandyd...cy w KPCP.pdf 209,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula dla kontra...tów KPCP.pdf 222,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula dla osób ...riat KPCP.pdf 235,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula dla osób ...cką KPCP.pdf 220,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula dotycząca...ków KPCP.pdf 234,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula dotycząca...go w KPCP.pdf 303,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się