2019-11-20

Instrukcja obsługi BIP

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ KPCP

 

1.      DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH

 

Informacje publiczne zawarte w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: Biuletyn)
są  dostępne dla wszystkim zainteresowanych zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.),
w sposób nieograniczony czasowo (tj. 24 h na dobę). W celu uzyskania informacji publicznej

o szerszym zakresie niż prezentowany w niniejszym Biuletynie należy złożyć wniosek dostępny również w niniejszym Biuletynie, w zakładce „Sposób załatwiania spraw” >> „Udostępnianie informacji publicznej”.

 

2.      ELEMENTY I BUDOWA BIULETYNU

 

Strona Biuletynu widoczna na ekranie składa się z czterech głównych elementów:

 

·         nagłówka

·         menu przedmiotowego („Menu użytkownika”)

·         pola publikacji treści

·         stopki

 

Wygląd nagłówka, menu przedmiotowego oraz stopki na wszystkich podstronach Biuletynu

jest niezmienny, natomiast pole publikacji treści ulega zmianom w zależności od zamieszczonych informacji. Jego zmienna forma jest dostosowana do rodzaju i zakresu publikowanej treści, zapewniając wygodny sposób prezentacji poszukiwanych informacji.

 

2.1.            Zawartość nagłówka

 

Nagłówek Biuletynu, wyświetlany w górnej części ekranu, składa się z dwóch poziomych pasów

w kolorach czerwonym i szarym, umiejscowionych odpowiednio w górnej i dolnej części nagłówka.

 

 • W polu czerwonym, w lewym narożniku znajduje się aktywny link w formie logo BIP (znak graficzny), przenoszący każdorazowo do strony głównej Biuletynu. W prawym narożniku znajdują się aktywne ikony zmiany ustawień,w tym panel „AAA” służący do zmiany rozmiaru prezentowanego tekstu oraz moduł wyszukujący, ułatwiający sprawne odnalezienie informacji.

 

 • W polu szarym znajduje się pełna nazwa naszego Szpitala, dla którego prowadzony jest niniejszy Biuletyn.

 

2.2.            Zawartość menu przedmiotowego

 

Menu przedmiotowe Biuletynu, zatytułowane „Menu użytkownika” wyświetlane jako pionowa kolumna, w lewej części ekranu, stanowi uporządkowany zbiór następujących po sobie kategorii tematycznych, według których podzielono informacje zawarte w Biuletynie, m.in. dotyczących organizacji i działalności jednostki, zamówień publicznych i ofert pracy, ochrony danych osobowych, czy informacji przydatnych z punktu widzenia Pacjenta.

 

Klikniecie poszczególnych kategorii, powoduje otwarcie artykułu z wybranej kategorii bezpośrednio w polu publikacji treści, przeniesienie do treści publikowanych na stronie internetowej Szpitala, albo rozwinięcie z prawej strony menu dodatkowej listy podkategorii do wyboru. Kategorie posiadające rozwijalną listę podkategorii opatrzone są dodatkowo czerwonym, trójkątnym punktorem, a samo umieszczenie kursora myszy na ich polu powoduje rozwinięcie listy podkategorii. Podkategorie mogą zawierać własne listy rozwijalne, działające na zasadzie opisanej wyżej.

 

2.3.            Zawartość pola publikacji treści

 

Pole publikacji treści Biuletynu, wyświetlane na stronie głównej, zawiera logo oraz podstawowe dane teleadresowe i identyfikacyjne Szpitala oraz dane kontaktowe do osoby zajmującej się Redakcją Biuletynu. Ponadto, poniżej prezentowanych treści znajduje się przycisk służący

do subskrybowania Biuletynu, którego działanie opisano szczegółowo w punkcie 3.5.

 

Po kliknięciu w wybraną kategorię zamieszczoną w menu przedmiotowym („Menu użytkownika”)

w przypadku kategorii posiadających podkategorie, w polu publikacji treści pojawia się duży moduł wyszukujący, umożliwiający znalezienie artykułu z wybranej kategorii, zgodnie z zasadami opisanymi dalej w punkcie 3.4.

 

Po kliknięciu w wybraną kategorię zamieszczoną w menu przedmiotowym („Menu użytkownika”) nieposiadającą podkategorii, albo po kliknięciu w wybraną z listy rozwijalnej podkategorię, w polu publikacji treści pojawia się właściwy artykuł.

 

Pole publikacji treści, w momencie wyświetlenia właściwego artykułu składa się
z trzech części poziomych.

 

2.3.1.      Górna części pola publikacji treści

 

Znajdują się w niej, odpowiednio od lewej strony:

 

 • data wytworzenia artykułu– wskazująca czas wytworzenia artykułu, w formacie rrrr-mm-dd,
 • przyciskmetadane” – aktywny link, po kliknięciu którego ukazują się informacje dotyczące osoby tworzącej artykuł oraz dokładnego czasu jego wytworzenia i udostępnienia,
 • ikona „Wersjonowanie” – w postaci niebieskiej, zaokrąglonej strzałki, po kliknięciu której ukazują się kolejne wersje artykułu w porządku chronologicznym (najnowsze zmiany widoczne są na górze listy),
 • ikona „Drukuj” –w postaci piktogramu drukarki, po kliknięciu którego otwiera się okno drukowania treści artykułu,ikona „PDF” –w postaci piktogramu dokumentu PDF, po kliknięciu którego wybrany artykuł otwiera się jako dokument PDF.

 

2.3.2.      Środkowa część pola publikacji treści

 

Znajdują się w niej tytuły i treść zamieszczanych artykułów. Jest to główna, najważniejsza merytorycznie cześć pola publikacji treści.

 

2.3.3.      Dolna część pola publikacji treści

 

Znajdują się w niej załączniki do artykułów w postaci plików: .doc, .xls, .pdf, .jpg i innych.

Mogą one stanowić uzupełnienie artykułów, albo w szczególnych przypadkach zastępować ich zasadniczą treść.

W celu zapoznania się z załącznikiem należy kliknąć aktywny link pobierz”i postępować zgodnie ze wskazówkami. Wszystkie załączniki opatrzone są również aktywnym linkiem „szczegóły”, po kliknięciu którego ukazują się informacje dotyczące osoby tworzącej załącznik oraz dokładnego czasu jego wytworzenia i udostępnienia. W celu powrotu do treści artykułu wystarczy kliknąć aktywny link w kolorze niebieskim „wróć do artykułu”, wyświetlający się

nad i pod tekstem zawierającym szczegółowe informacje.

 

2.4.            Zawartość stopki

 

Stopka Biuletynu zawiera pięć logotypów, stanowiących aktywne linki przenoszące
do przydatnych stron internetowych:

 

 • Logo INNOWACYJNA GOSPODARKA –po kliknięciu przenosi do strony Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach Portalu Funduszy Europejskich,
 • Logo UNIA EUROPEJSKA – po kliknięciu przenosi do oficjalnej strony Unii Europejskiej,
 • Logo Dane Publiczne – po kliknięciu przenosi do oficjalnej strony rządowej, zawierającej zbiory danych z różnych sektorów życia publicznego,
 • Logo ePUAP – po kliknięciu przenosi do platformy ePUAP, umożliwiającej załatwienie za pośrednictwem internetu wielu spraw urzędowych,
 • Logo bip.gov.pl – po kliknięciu przenosi do ogólnopolskiej strony Biuletynu Informacji Publicznej, redagowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Poniżej aktywnych logotypów umieszczono ponadto informację o wykorzystywaniu
tzw. „plików cookies”.

 

3.      UŁATWIENIA I NAWIGACJA

 

3.1.            Poruszanie się po Biuletynie

 

Do sprawnego poruszania się po biuletynie i korzystania w pełni z jego możliwości najlepiej posługiwać się za pomocą kursora myszy. Wskazanie kursorem myszy wybranych aktywnych elementów Biuletynu powoduje ich podświetlenie, wyświetlenie opisu przycisku
lub rozwinięcie dodatkowego menu. Aktywne elementy stanowią jednocześnie linki odnoszące

do kolejnych podstron Biuletynu, albo stron zewnętrznych. Ścieżka wybieranych kolejno podstron, ułatwiająca nawigację i cofnięcie się  do wcześniejszych podstron jest wyświetlana dodatkowo bezpośrednio pod nagłówkiem Biuletynu, w formie aktywnych, podkreślonych linków koloru niebieskiego.

 

3.2.            Dostępność

 

W celu powiększenia prezentowanych w Biuletynie treści należy kliknąć w największą literę „A

w panelu „AAA” umieszczonym w prawym narożniku nagłówka. Kliknięcie najmniejszej litery powoduje zmniejszenie treści, natomiast kliknięcie w literę środkową powoduje powrót do ustawień wyjściowych.

 

3.3.            Powrót do strony głównej

 

W celu powrotu do strony głównej Biuletynu należy kliknąć w aktywny link w formie logo BIP umieszczony w lewym narożniku nagłówka.

 

3.4.            Wyszukiwanie informacji

 

W celu szybkiego wyszukania informacji zawartych w Biuletynie można skorzystać w modułu wyszukującego, umieszczonego w prawym narożniku nagłówka. W tym celu w białe pole tekstowe opatrzone tekstem „wpisz szukaną frazę” należy wpisać słowo kluczowe lub frazę, według których ma nastąpić wyszukanie, a następnie kliknąć szary przycisk „Szukaj” lub klawisz ENTER. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone jako lista artykułów zawierających wskazane słowo kluczowe lub frazę. W przypadku nieodnalezienia szukanej treści należy spróbować zmienić kryteria wyszukiwania (inne słowo kluczowe lub fraza).   Można również skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego, umożliwiającego zawężenie kryteriów. W tym celu, aby przejść do wyboru kryteriów należy kliknąć w aktywny link wyszukiwanie zaawansowane, zamieszczony pod białym polem tekstowym modułu wyszukującego. 

 

3.5.            Subskrypcja Biuletynu

 

W celu otrzymywania regularnych informacji o zmianach na stronie Biuletynu należy kliknąć

w aktywny przycisk Subskrybuj stronę podmiotu, znajdujący się na stronie głównej BIP,

w dolnej części pola publikacji treści, wpisać swój adres e-mail  i kliknąć czerwony przycisk „ZAPISZ”. Po dokonaniu tej czynności wyświetli się informacja o przetwarzaniu danych osobowych, którą należy przeczytać i zaakceptować w celu dokończenia zapisu. Aby potwierdzić zamówienie subskrypcji należy kliknąć w hiperłącze przesłane na wskazany wcześniej adres e-mail.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się